Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Delphi - Bestandsinformatie opvragen

Er bestaat een heel interessante Shell API functie waarmee je het icoontje over een schijf, map of bestand kan ophalen (ShGetFileInfo). Als je deze functie in combinatie met de FindFirst functie van Delphi gebruikt, kan je een interessante functie creëeren die alle nodige informatie van een bestand ophaalt. Hieronder vind je de functie die ik hiervoor geïmplementeerd heb. De functie geeft een record-type terug waarin alle informatie terug te vinden is.

Voorbeeld

type
 TFileInfo = record
  Icon : hIcon;
  Image : Integer;
  DisplayName : String;
  TypeName : String;
  Size : Integer;
  SizeDescription : String;
  DateTime : TDateTime;
  AttrArchive : Boolean;
  AttrReadOnly : Boolean;
  AttrSystem : Boolean;
  AttrHidden : Boolean;
  AttrVolume : Boolean;
  AttrDirectory : Boolean;
 end;

// ----------------------------------------------------------------
// Geef string met geformateerde bestandsgrootte terug (bytes, Kb, Mb or Gb)
// ----------------------------------------------------------------
function scGetSizeDescription(const IntSize : Int64) : String;
begin
 if IntSize < 1024 then
  Result := IntToStr(IntSize)+' bytes'
 else
 begin
  if IntSize < (1024 * 1024) then
   Result := FormatFloat('####0.##',IntSize / 1024)+' Kb'
  else
   if IntSize < (1024 * 1024 * 1024) then
    Result := FormatFloat('####0.##',IntSize / 1024 / 1024)+' Mb'
   else
    Result := FormatFloat('####0.##',IntSize / 1024 / 1024 / 1024)+' Gb';
 end;
end;

// ----------------------------------------------------------------
// Geef record met alle bestandsinformatie terug
// Hoe het icoon koppelen : ImageFile.Picture.Icon.Handle:=Info.Icon;
// ----------------------------------------------------------------
procedure scGetFileInfo(StrPath : String; var Info : TFileInfo);
var
 SHFileInfo : TSHFileInfo;
 SearchRec : TSearchRec;
begin
 if Trim(StrPath) = '' then
  Exit;

 ShGetFileInfo(PChar(StrPath), 0, SHFileInfo, SizeOf (TSHFileInfo),
  SHGFI_TYPENAME or SHGFI_DISPLAYNAME or SHGFI_SYSICONINDEX or SHGFI_ICON);

 with Info do
 begin
  Icon := SHFileInfo.hIcon;
  Image := SHFileInfo.iIcon;
  DisplayName := SHFileInfo.szDisplayName;
  TypeName := SHFileInfo.szTypeName;
 end;

 FindFirst(StrPath, 0, SearchRec);
 with Info do
 begin
  try
   DateTime := FileDateToDateTime(SearchRec.Time);
  except
   DateTime := Now();
  end;

  AttrReadOnly := ((SearchRec.Attr and faReadOnly) > 0);
  AttrSystem := ((SearchRec.Attr and faSysFile) > 0);
  AttrHidden := ((SearchRec.Attr and faHidden) > 0);
  AttrArchive := ((SearchRec.Attr and faArchive) > 0);
  AttrVolume := ((SearchRec.Attr and faVolumeID) > 0);
  AttrDirectory := ((SearchRec.Attr and faDirectory) > 0);

  Size := SearchRec.Size;

  SizeDescription := scGetSizeDescription(Size);
 end;
end;